Daň z příjmů při prodeji nemovitosti a osvobození od daně

Dle zákona o daních z příjmů se daň z příjmů platí i z převodu vlastní nemovitosti.

K osvobození od daně dochází v následujících případech:

  • prodávající prokazatelně bydlel v nemovitosti nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem (není nutné mít trvalý pobyt)
  • prodávající vlastnil nemovitost nejméně po dobu 5 let.
  • prodávající má trvalé bydliště méně než 2 roky, nebo vlastní nemovitost méně než 5 let, ale získaný příjem do 1 roku po prodeji použije na potřeby vlastního bydlení /– bytová potřeba/.
  • v případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řádě přímé nebo manželem (manželkou). Pro Vás z toho vyplývá následující: jestliže dědic, od kterého chcete nemovitosti zakoupit, může prokázat, že nemovitost prokazatelně jeho předchůdce vlastnil delší dobu než 5 let, pak je od daně osvobozen. Musí však jít o dědice příbuzného se zůstavitelem v řadě přímé nebo o manžela.

Daň z příjmu prodeje nemovitosti platí prodávající v případě, že původní kupní cena, na základě které nabyl nemovitost, je nižší než současná cena, za kterou je daná nemovitost prodávána. Základem daně je potom rozdíl obou kupních cen. Sazba daně je 15 procent a vyší, záleží na výši příjmu.

Příjem z prodeje nemovitosti se zahrnuje do ročního přiznání k dani z příjmů společně s ostatními příjmy, které poplatník v daném roce měl (např. mzdu ze zaměstnání, příjem z podnikání, z pronájmu nemovitostí apod.). Jelikož se přiznání k dani z příjmů podává jednou ročně, může mezi prodejem nemovitosti a platbou daně z příjmů uplynout i několik měsíců.

U družstevního bytu se daň z příjmu neplatí, je -li doba mezi nabytím a převodem členství v družstvu delší než 5 let.

Pojem bytová potřeba pro účely zákona o dani z příjmů

  • koupě domu, rodinného domu, rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu podle zvláštního předpisu (zákon o vlastnictví bytů),
  • úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu spojených s právem nájmu bytu,
  • úhrada podílu na obchodní společnosti uskutečněné v souvislosti s převodem práva nájmu bytu nebo jiného užívání bytu,
  • složení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejímž členem nebo společníkem se  stal za účelem získání práva nájmu nebo užívání bytu nebo rodinného domu,
  • údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
  • splacení úvěru resp.půjčky, které byly použity poplatníkem na financování.
Zpravodaj Rychlý výběr