Daň z nabytí nemovitostí
Sazba daně je čtyřprocentní. Daň platí kupující. Schválené zákonné opatření ruší nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad vyměří poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se mohou odečítat ze základu daně.
Přiznání k dani z nabytí nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (nebo nebyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky, případně bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti).
Místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitost.
Zpravodaj Rychlý výběr